Търсене:

 

Home ->Инфо ->Дете ->Периоди на говорното развитие ->


Периоди на говорното развитие

Какво и кога трябва да се научи да казва детето ви

 Мами и татковци, баби и дядовци! В писмата си често питате: “Кога детето трябва да може да казва  р?, “На 2 години не казва л, р...”, “Внучката ми е на година и половина, но не произнася  щ, л, р.” Има и писма с молба да разкажа за развитието на говора през онтогенезата, да кажа кои звукове трябва да може да произнася детето. Предлагам ви една статия за формирането и развитието на речта на детето с възрастта, с което ще изпълня молбите ви и едновременно с това ще отговоря на въпросите ви.

 Отчитайки  особеностите на морфологичната и синтактичната система на езика, отделяме 3 периода при формирането на правилния говор.

ПЪРВИ ПЕРИОД – период на изреченията, съставени от аморфни думи корени (от 1 г. и 3 м. до 1 г. и 10 м.). Този период включва 2 етапа: етап на изречения от една думичка и етап на изречения от няколко думи корени.

1.  Етап на изречения от една дума (1г. 3м. до 1г. 8 м.)
През този кратък период детето използва само отделни думички на мястото на изреченията (изречения от една дума). Речта на детето съдържа само неголямо количество думи, които използва за изразяване на желания, потребности и впечатления. При което за уточнение смисъла на казаното детето използва жестове и интонации. Първите думи нямат определена граматична форма. Това са аморфни думи корени (“бу” – кола, пътувам и т.н., “ко” – кокошка, колело...). В различните изречения те се използват с еднакво звуково оформление без изменения. Основната част думи са съществителни, обозначаващи лица, предмети, подражания на звуци, “бебешки” думи (“ди” – ходя, иди, “мако” – малко, мляко). Тези аморфни думи-корени трябва да са към 30, като от тях 22-25 – названия на лица и предмети, а 5-7 – глаголи (“ди”, “ам”…).

Произнасяне на звукове
 Детето трябва да произнася добре а, и, о, у, когато са ударени, и съгласните б, д, к, л, м, п, с, т, х. Все още не може да произнася струпани съгласни.

Структура на думите
 Често детето възпроизвежда една сричка от думата (ударената) или две еднакви срички (“пи-пи”, “ам-ам”).

2.  Етап на изречения от няколко думи-корени (1г. 8м. до 1г. 10м.)
На този етап детето обединява в едно изказване отначало 2, а по-късно 3 думи, т.е в говора се появяват фрази. Между думите няма граматична връзка. Детето обединява думите, като ги свързва само интонационно или според ситуацията. При това думите се използват в различните изречения в една и съща аморфна непроменена форма. Съществителните се употребяват или в единствено число, без предлози, или в съкратена, изкривена форма. Глаголите са в повелително наклонение (“дай”, “носи”).
Анализът на детската реч в този етап показва, че децата улавят от речта на околните само общото съдържание, общия смисъл на думите, изразен в лексикалната им основа. Белезите на различните форми на дадена дума (къща, къщи, вкъщи) са извън възприятията на детето и то възприема само общата им част (къща).
Броят на аморфните думи- корени се увеличава до 87.

Произнасяне на звукове
Често се пропуска началния звук или крайната съгласна на думата. Появява се струпване на съгласни в средата на някои думи: лк, сл, пк, чк.

Структура на думите
Произнасят се двусрични думи. В трисричните често се пропуска една от сричката (колело – “коло”).

ВТОРИ ПЕРИОД  – период на усвояване на граматичната структура на изречението (от 1 г. 10 м. до 3 г.). Този период включва 3 етапа: етап на формиране на различни форми на думите, етап на усвояване на окончанията и етап на усвояване на служебни думи за изразяване на синтактичните отношения.

1.  Етап на формиране на първите форми на думите (от 1 г. 10 м. до 2 г. 1 м.)
Детето започва да използва различни форми на една и съща дума (маса, масата, маси).
Първите граматични признаци на глаголите са повелително наклонение 2 л., ед.ч. (ела, дай); 3 л., ед.ч., сегашно време (спи, ходи); възвратни и невъзвратни глаголи.
Към 2 години се появяват прилагателни, най-често в мъжки и женски род, ед.ч., но без съгласуване със съществителните.
По такъв начин в речта на детето започват да се обозначават първите граматични отношения между думите: съгласуване на съществително с глагол в изявително наклонение (“Бебето ходи”) или в повелително наклонение (“Дай вода”). Но все още речта често е граматически неправилна.
На този етап (на около 2 г.) обективен показател за правилното развитие на речта е появата на фрази (“Имам топка”). При нормално речево развитие 2 г. – 2 г. 2 м. е период на физиологични граматични грешки, тогава детето използва изречения без съответното граматично оформление. Този период по правило продължава само няколко месеца и по-късно детето без специално обучение започва самостоятелно да усвоява правилната употреба на граматичните конструкции.
Но наличието на неизменни граматични грешки през следващите етапи на речевото развитие се явява важен показател за навременното откриване на недобро общо развитие на речта при 3-годишните деца.

Произнасяне на звуковете
 Към 2 г одини се появяват съгласните д, т, п. Все още струпването на съгласни се заменя с един звук.

Структура на думите
В трисричните думи все още се пропуска сричка, най-често тази, която се намира пред ударената (“бичам” – обичам); в четирисричните думи сричките може и да се запазват.

2.  Етап на усвояване на окончанията (от 2 г. 1 м. до 2 г. 6 м.)
Характерна черта на детската реч на този етап е стремежът към унификация на основните форми на различните думи. Например “човекове”, “слони”, “лъви”. На този етап все още съществуват много граматични неточности.

При глаголите:

  • наблюдава се диференциация на единственото и множественото число на глаголите в изявително наклонение,
  • усвоява се изменението на глаголите по лица (освен 2 л., мн.ч.),
  • разграничават се формите на сегашно и минало време, все пак за минало време се смесват формите за мъжки, женски и среден род

Съгласуването на прилагателните все още не е усвоено. В говора се наблюдава както правилното, така и неправилното им съгласуване със съществителните. В много случаи прилагателните се употребяват след съществителните.
Личните местоимения вече са усвоени.
В речта на децата на този етап вече се появяват някои предлози с прост смисъл: “в”, “на”, “с”, но заедно с това употребата им невинаги съответства на езиковата норма, наблюдава се замяна на предлози.

Произнасяне на звуковете
 Появяват се съгласните в, с, з, л. Забелязва се смесване на звукове с близък изговор. Струпването на съгласни все още е трудно, макар че някои групи съгласни се произнасят правилно.

Структура на думите
В много сложни думи се изпуска сричката, която е пред ударената, понякога се пропускат представките (“чезвам” – изчезвам).

3.  Етап на усвояване на служебни думи за изразяване на синтактични отношения (от 2 г. 6 м. до 3 г.)
На този етап децата използват правилно съюзи и прости предлози, но при употребата на сложни предлози се наблюдават грешки.
Продължава усвояването на правилата за промяна на думите.
На този етап се установява съгласуването на прилагателните със съществителните. В речта на детето се наблюдава по-нататъшно развитие на сложни съчинени и подчинени изречения, усвояват се служебните думи и, а, защото, кога, тогава.

Произнасяне на звуковете
 Появяват се съгласните ч, щ, ж, ц. Завършва усвояването на групите съгласни.

Структура на думите
Нарушава се рядко, основно при непознати думи.

ТРЕТИ ПЕРИОД  – период на по-нататъшно усвояване на морфологичната система (от 3 до 7 год.)

В този период детето  систематизира частите на речта, усвоява много единични форми и изключения. Значително намалява свободното използване на морфологичните елементи (измислени думички), тъй като детето овладява не само общите граматични правила, а и частни случаи и системи от “филтри”, наложени от използването на общите правила.

Произнасяне на звуковете
Към 5 години всички звукове се произнасят правилно. Детето може да прецени своето и на другите хора произношение.

Структура на думите
Не трябва да е нарушена.

Важно в този период представлява това, че между 4 и 6 години децата правят опити да обясняват думите според значението им (детска етимология). След 5-годишна възраст децата обръщат внимание на рода на съществителните, наблюдават за синоними. По такъв начин в училищна възраст детето овладява основата на цялата сложна система на практическата граматика.

Скъпи читатели! Искам, докато четете статията ми, да не забравяте, че сроковете и темповете на овладяване на речта имат индивидуален характер и зависят от особеностите на нервната система на детето и от условията на възпитание. При някои деца периодът, когато пасивната реч изпреварва активната и разбираните думи са значително повече от произнасяните, продължава до 2-2.5 години.

Оксана Макерова, логопед дефектолог
По материали на http://www.solnet.ee/
превод от руски език: Екатерина Атанасова