Търсене:


Начало > Сдружение > Устав на сдружение "Български бебе център"

Устав на сдружение с общественополезна дейност "Български бебе център"

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружение с общественополезна дейност “Български Бебе Център”, неговите цели, задачи, принципи, както и правата, задълженията и отговорностите на членовете и органите му на управление. 

І. Общи условия

Чл.1. (1) Сдружение “Български Бебе Център” наричано за краткост “Сдружение”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Чл. 2. Сдружението е юридическо лице, което възниква в деня на вписването на решението в Софийски градски съд в съответния регистър и подлежи на вписване в централния регистър при Министерство на правосъдието.

ІІ. Наименование

Чл.3. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименование Сдружение с нестопанска цел “Български Бебе Център”, което може да се изписва и на друг език.

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото  наименование на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ

ІІІ. Седалище и адрес

Чл.4. Седалището и адресът на управление е гр. Плевен.

ІV. Срок

Чл.5. Сдружението не е ограничено със срок.

V. Предмет на дейност

Чл.6. Сдружението се определя като юридическо лице за общественополезна дейност, съгласно Закона за юридическите лице с нестопанска цел. Дейността се изразява във следното: осигуряване на подкрепа при сформирането на политиката за намаляване на демографския срив и увеличаване на осведомеността на българските граждани по проблемите на родителството.

Чл.7. За дейността на Сдружението важат разпоредбите за сдруженията с нестопанска цел, съществуващи в законодателството на Република България, настоящият Устав и приетите въз основа на тях решения на висшия орган на управлението му. Сдружението ще осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и организации, както и с представители на частния бизнес. То осъществява своята дейност на основата на общодемократични и хуманни принципи.

VI. Предмет на стопанска дейност

Чл. 8. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност разрешена от закона и по специално предоставяне на консултантски и посреднически услуги, издателска дейност и обучения както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Чл. 9. Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

Чл. 10. Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

Чл. 11. Изпълнението и контрола върху стопанската дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

Чл. 12. Сдружението не разпределя печалба и дивиденти.

VІI.Основни цели                                                                                                                                             

Чл.13 (1) Сдружението подпомага:

 1. Сътрудничество между различните български и международни институции за промени в законодателството по отношение на бременността, раждането и отглеждането на децата;
 2. Популяризирането на проблемите на бъдещото и настоящото родителството и налагането на тези проблеми в обществения дебат;
 3. Превенция на спонтанните аборти, преждевременните и мъртво раждания;
 4. Разработването на планове и стратегии за подкрепа на бъдещите и настоящите родители както и тяхното изпълнение;
 5. Сътрудничеството и посредничеството между семейства с проблеми и институциите за осигуряване на подкрепа и постигане на консенсус по проблемите на родителството;

VІІI. Средствата за постигане на целите

Чл.14 Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности, за осъществяване на целите и задачите като:

 1. Разработва програми за подкрепа и помощ на бъдещите и настоящи родители;
 2. Участва в разработването и управлението на проекти свързани с увеличаване на раждаемостта; подкрепа на кърменето, възпитанието и отглеждането на децата;
 3. Подпомагането на членовете на сдружението и други заинтересовани лица в намирането на пътя за борба с безплодието, незачитане правата на бременните, корупцията сред акушер-гинеколозите  при раждане, подкрепа и помощ за отглеждане на децата и осъществяването на контакти в страната и чужбина;
 4. Участие в съвместни проекти с други организации от страна и чужбина и представянето на чужд опит пред българската общественост;
 5. Съдействие за предоставяне на специализирана професионална подкрепа и предоставяне на финансови средства за бъдещи и настоящи родители;
 6. Представителство на бъдещи и настоящи родители пред български и чуждестранни институции и изработване на стратегия за защита на интересите им;
 7. Организиране на семинари, курсове, дискусии и други подобни мероприятия за повишаване на нивото на здравната култура и профилактиката на плодовитостта, бременността, раждането и отглеждането на децата;
 8. Организиране на издателска и рекламна дейност, посредничество и партньорство със сродни сдружения в страната и чужбина;
 9. Откриване на регионални консултантски кабинети по проблемите на бременността, раждането и отглеждането на децата в по-малките населени места;
 10. Участие в телевизионни и радиопредавания;
 11. Други дейности, които способстват за постигане на целите на Сдружението.

IX. Членство                                                                                                                                                     

Чл. 15 (1) Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които приемат неговия Устав, заплатят членския си внос и желаят да помагат за развитието му.

(2) Всеки член има право на един глас в Общото събрание.

Чл.16  Членството в сдружението е доброволно.

 /1/Членството в сдружението се заявява с писмена молба до Председателя на УС на сдружението, който разглежда молбата и в 30 дневен срок се произнася по нея. Отказът на УС подлежи на обжалване пред Общото събрание. Решението на Общото събрание е окончателно

Чл. 17  Членовете на сдружението имат право:

 • да избират и да бъдат избирани в ръководните органи;
 • да участват в обсъждането на всички въпроси, касаещи дейността на сдружението;
 • да гласуват в Общото събрание;
 • да получават информация за работата на ръководните органи.

Чл. 18 Членовете на сдружението са длъжни:

 • да спазват Устава;
 • да плащат определения от Общото събрание членски внос;
 • да работят и съдействат за реализиране задачите на сдружението;
 • да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
 • да издигат авторитета на сдружението и да не извършват деиствия и бездеиствия,с които противоречат на целите му и го злепоставят.

Чл. 19 Членството в сдружението се прекратява при:

 • с едностранно волеизявление за доброволно напускане;
 • ликвидация на юридическите лица;
 • смърт на физическото лице;
 • изключване от сдружението.

(3) Членовете на сдружението, които уронват авторитета му, нарушават Устава или не плащат редовно членския си внос могат да бъдат изключени от него с решение на Управителния съвет. Това решение може да се обжалва пред Общото събрание.

/4/ При прекратяване на членството поради нередовно плащане на членския внос,изключения член на сдружението дължи невнесения членски внос,за периода до прекратяването.

/5/Член,чието членство е прекратено ,не може да иска възстановяване на направените от него членски вноски.

Чл. 20. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Чл. 21. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт или прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму с изрично и конкретно нотариално заверено пълномощно.

Х. Имущество и финансови средства

Чл. 22. Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи, както и всякакви други права, които закона допуска като елементи на имущество на юридическо лице с нестопанска цел.

Чл. 23. Оперативното управление на имуществото се осъществява от Председателя на УС.

Източници на финансиране на сдружението са:

 • членски внос;
 • завещания, дарения и спонсорства;
 • обществени средства;
 • приходи от стопанска дейност по реда на този Устав;
 • финансиране от държавата.
 • всички други разрешени от закона способи за финансиране.

Чл. 24. Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос за физически лица е в размер на 5 /пет/ лева, а за юридически лица 20 /двадесет/ лева и се заплаща всеки месец. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася.

ХI. Органи на управление                                                                                                                             

Чл. 25 Органи на Сдружението са:

 • Общо събрание;
 • Управителен съвет;
 • Председател на УС; 

Общо събрание

Чл. 26 Общото събрание на членовете е върховен орган на сдружението.

/1/Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

Чл. 27(1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и Председателя на управителния съвет;
 4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 5. взема решение за участие в други организации;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 8. приема бюджета на сдружението;
 9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 10. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 12. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

Чл. 28. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 29. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 30. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 31. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решения по чл. 16, ал. 1и чл.19 ал1 т.4 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл.32  /1/За всяко заседание на общото събрание се води протокол,който се заверява от председателстващия събранието и лицето,изготвило протокола,които отговарят за верността на съдържанието му.

/2/Протоколът,с прикрепените към него материали по свикването и провеждането на общото събрание,се завеждат в нарочна книга.

Чл.33 Всеки член на сдружението,управителният съвет и прокурорът,могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав.Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението ,но не по-късно от година от датата на приемането му.

Управителен съвет                                                                                                                                      

Чл. 34 Управителният съвет /УС/ се състои от трима членове.

Чл. 35 Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три години. Броят на мандатите на членовете на Управителния съвет не се ограничава. До избирането на нов Управителен съвет стария продължава да изпълнява своите функции.

Чл. 36 Всеки от членовете на УС може да бъде освободен и преди изтичане на мандата си, с решение на Общото събрание:

а) по собствено желание, при невъзможност да изпълнява задълженията си, след едномесечно предизвестие;

б) при неизпълнение на възложените му от закона, настоящия Устав и програмите на сдружението функции.

Чл. 37 Управителният съвет ръководи дейността на сдружението и решава всички въпроси, свързани с дейността му, с изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание или на Председателя на УС като:

 1. представлява сдружението, чрез своя Председател;
 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на сдружението;
 8. приема освобождава и изключва членове на сдружението
 9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 10. определя възнаграждението на членовете на УС и управителите на клонове;
 11. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Чл. 38 (1) Управителният съвет се свиква от Председателя на УС най-малко веднъж на шест месеца чрез писмена покана до всички членове, включваща датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието и изпратена най-малко 7 дни преди датата на провеждане.

(2) Председателят на Управителния съвет свиква заседания на Управителния съвет, определя дневния ред и ръководи протичането им.

(3) По искане на 1/3 от членовете на УС може да се свика извънредно заседание.

(4) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание измежду членовете на Управителния съвет за срок от три години. Броят на мандатите на Председателя на Управителния съвет не се ограничава.

Чл. 39 Член на УС, който е променил адреса си, даден при избора му, без да е съобщил писмено на Председателя на УС новия си адрес, се счита за редовно уведомен за събранието.

Чл. 40 Управителният съвет може да взема решения, ако всички негови членове са редовно поканени и присъстват повече от половината от тях.

Чл. 41 Решенията на УС се приемат с обикновено мнозинство - повече от половината от взелите участие в заседанието, освен в случаите, когато се взема решение за разпореждане с недвижимото имущество на сдружението и за определяне реда и организиране на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза. В тези случаи решение се взема единодушно от всички членове на УС.

Чл.42 Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на Управителния съвет,което е взето в противоречие със Закона,този Устав или предходно решение на общото събрание.Това следва да бъде направено в едномесечен срок от  узнаването,но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Председател на УС

Чл. 43 (1) Председателят на УС се избира от Общото събрание и се назначава с договор за срок от три години. Възможно е продължаването на този договор и след изтичане на трите години. Председателят на УС може да бъде сменян при нарушения на Устава, несправяне с работата, фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си, извършване на престъпление от общ характер,както и при уронване на доброто име и авторитета на сдружението.

(2) Председателят на УС организира, ръководи и контролира дейността на сдружението между заседанията на Управителния съвет в съответствие с решенията на Общото събрание, решенията на УС и съобразно Устава. Той осъществява цялостното оперативно ръководство, носи материална отговорност за имуществото на сдружението, организира и управлява дейността на сдружението и се отчита за изпълнението на дейностите пред УС. Председателят на УС може да сключва трудови и граждански договори с трети лица и с управителите на клонове за осъществяване дейността на сдружението.

(3) Председателят на УС представлява сдружението. При негово продължително отсъствие или фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си УС определя негов заместник.

ХІI. Годишно приключване                                                                                                                           

Чл. 44. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността.

Чл. 45. Съдържание на отчета за дейността

(1) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл. 46. Приемане на годишното приключване

(1) Управителния съвет приема годишния счетоводен отчет и отчета за дейността и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Чл. 46. Задължителна отчетна информация

(1) Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

Чл. 47. Дивиденти

(1) Сдружението не разпределя печалба.

Чл. 48. Книги на дружеството

(1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

XIII. Клонове

Чл. 49. С решение на УС на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

Чл. 50. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на УС за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

Чл. 51. (1) Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж на три месеца управителят на клона представя пред управителния съвет на сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

(2) Управител на клон, който не представи в срока по ал. 1 и след изрична писмена покана от УС отчет за дейността на клона и разходваните средства носи пълна имуществена и дисциплинарна отговорност спрямо сдружението.

Чл. 52. Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на УС.

XIV. Прекратяване                                                                                                                                       

Чл. 53. Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява:

 1. с изтичането на срока, за който е учредено;
 2. с решение на върховния си орган;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:

а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 54. (1) За имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите Общото събрание на сдружението трябва да посочи и предложи друго юридическо лице с нестопанска цел извършващо общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел на което то да бъде предоставено.

(2) По решение на съда имуществото се предоставя на друго юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

(3) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1 или 2, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

ХV. Преходни и заключителни разпоредби

Чл. 55. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 56. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел Сдружение ”Български Бебе Център”, състояло се на 21.01.2005 в гр. Плевен, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

eva@biberonbg.com
Евдокия Тонева
моб. тел. 0898 271846